Пропустити й перейти до основного вмісту
Розмістіть резюме – Це забере лише кілька хвилин

Вакансії: wow

Сортувати за: -
14 вакансії

Job Post Details

Data Analyst - job post

Raiffeisen Bank Ukraine
4.3 out of 5
Київ

Опис вакансії

Інформація про те, як деталі вакансії узгоджуються з вашим профілем.

Тип вакансії

 • Повна зайнятість

Місцезнаходження

Київ

Повний опис вакансії

We are Raiffeisen Bank Ukraine, the Ukrainian bank. For 30 years we have been creating and building the banking system of our country. We were and are one of the largest banks in Ukraine and a reliable partner for millions of Ukrainians.

We achieve high-speed digital products. We implement modern engineering practices, work on innovations that build high-quality interaction with our customers.

Raiffeisen Bank operates as a universal bank offering a wide range of financial services to different customer segments: retail and corporate customers, small and medium-sized enterprises and financial institutions.

Our priority is to provide the best quality of service. We strive to strengthen our competitive advantages by innovating, identifying and exploiting new opportunities. We are guided by values that provide a clear framework for our actions. More than 5,000 employees and nearly 3 million customers are the focus. #RaifTeam integrates the principles of diversity, equality and inclusion into the way we work. Combining the principles of people-centredness and innovation at work is our way.

Become part of the #RaifTeam — people who are with us in the movement of innovation.

Project: Credit Registry 2.0

Credit register - the development of functionality that ensures the transfer to the NBU and credit bureaus of information on credit agreements of the Bank's customers.

Requirements

 • knowledge of SQL - writing queries, procedures, at least 2-3 years of practice
 • working experience in AWS will be a plus
 • analytical mindset, logical thinking
 • willingness to work in a team using new technologies and finding solutions for the tasks
 • optional English - min B1/B2

It will be an advantage

 • knowledge of the banking legal framework

Main duties

 • communication with various divisions (including the HO) to obtain data
 • analysis of received data, verification of completeness and correctness of information, verification of data in case of discrepancies
 • analysis and verification of the obtained results, verification of compliance with the requirements
 • writing a technical task for building reports
 • participation in all stages of the development life cycle, from concept to delivery

Benefits

International business career: work in a large international company that creates a diverse and inclusive environment for professional and personal growth. Strong Raiffeisen community of highly professional and successful teams from different countries

Challenging WOW-projects: involvement into large-scale projects on product development, using modern engineering technologies, unique approach to encouraging customer-driven innovation

Comfortable and safe format of work: flexible work conditions including remote work or hybrid models alternating between in-office hours and remote work. Offices with uninterruptible power supply and bomb shelters are provided to perform duties

Professional development: knowledge sharing with colleagues from abroad, development within the company, upskilling and reskilling opportunities, internal competitions. The possibility of obtaining a T-shaped expertise. Internal and external training programs. Corporate English courses. Soft skills trainings at our corporate L&D academy. Team building activities and involvement into social projects

Attractive social package and wellbeing: 28 days of paid vacation, medical insurance, official employment. Mental and Physical health support: individual psychological sessions and lectures, -free online workouts, yoga

Stable income: competitive salary and bonuses for your efforts and contribution, rewards for participation in the referral program

Our team on social media:

Facebook

__________________________________________________________________________________________________

Ми — Райффайзен Банк Україна — український банк. Уже 30 років з перших кроків Незалежності ми створюємо та вибудовуємо банківську систему нашої держави #Разом_з_Україною. Ми були і є одним з найбільших банків країни, надійним партнером для мільйонів українців.

Ми підвищуємо ефективність та швидкість цифрових продуктів, впроваджуємо сучасні інженерні практики та інновації. Робимо все для того, щоб клієнт отримав крутий та надійний сервіс.

Райффайзен Банк працює як універсальний банк, надаючи широкий перелік фінансових послуг різним клієнтським сегментам — роздрібним та корпоративним клієнтам, малому та середньому бізнесу, фінансовим установам.

Наш пріоритет – бездоганна якість послуг. Ми прагнемо зміцнити наші конкурентні переваги шляхом втілення інновацій, пошуку та використання нових можливостей. Ми зосереджені на цінностях, які є чітким орієнтиром для дій. У центрі уваги понад 5000 співробітників та майже 3 мільйони клієнтів . #Райфкоманда інтегрує принципи різноманіття, рівності та інклюзивності у повсякденну роботу. Поєднання у роботі принципів людиноцентричності та інновацій – наш шлях.

Станьте частиною #Райфкоманди - людей, які будуть з нами в русі інновацій.


Що ми очікуємо

 • знання SQL - написання квері, процедур, мінімум 2-3 роки практичного досвіду
 • досвід роботи з AWS буде плюсом
 • аналітичний склад розуму, логічне мислення
 • готовність працювати в команді, використовувати нові технології та знаходити рішення до поставлених задач
 • English - B1/B2

Буде перевагою

 • знання банківської законодавчої бази

Основні обов'язки

 • комунікувати з різними департаментами (включаючи ГО) для отримання даних
 • аналіз отриманих даних, верифікація інформації та даних на предмет розбіжностей
 • аналіз та верифікація отриманих результатів, верифікація відповідності до вимог
 • написання технічних завдань для складання звітів
 • приймати участь у всіх стадіях розробки продукту, від концепції до реалізації

Ми пропонуємо

Досвід роботи у великому системному міжнародному бізнесі: робота у великій міжнародній компанії, яка створює різноманітне та інклюзивне середовище для професійного та особистого розвитку співробітників. Потужна спільнота Raiffeisen Bank International, яка складається з високопрофесійних та успішних команд з різних країн

Круті WOW-проєкти: участь у масштабних проєктах з розробки банківських продуктів, використовуючи передові технології та підходи, які дозволять нашим клієнтам отримувати найкращий, найзручніший сервіс

Зручний та безпечний формат роботи: гнучкі умови, можливість працювати віддалено або у гібридній моделі (дистанційно та в офісі). Для виконання своїх обов’язків можна використовувати офіси із безперебійним живленням та наявними бомбосховищами

Професійний розвиток: обмін знаннями з колегами з-за кордону, розвиток всередині компанії, підвищення кваліфікації та перекваліфікація, участь у внутрішніх відборах. Можливість отримання t-shaped експертизи. Навчання внутрішнє та зовнішнє. Корпоративні курси англійської мови. Тренінги soft skills у нашій корпоративній академії. Командоутворюючі заходи та участь у соціальних проєктах

Соціальний пакет та програма Wellbeing: 28 днів оплачуваної основної відпустки та додаткові відпустки, медичне страхування, офіційне працевлаштування. Турбота про ментальне та фізичне здоров’я: індивідуальні психологічні сесії та групові лекції, безкоштовні спортивні онлайн-заняття

Стабільний дохід: конкурентоспроможна зарплата та бонуси за ваш особистий внесок, винагороди за участь у реферальній програмі

Наша команда у Facebook

Допоможіть роботодавцям знайти васРозмістіть резюме